1.  DEFINIȚII ȘI TERMENI

Electroglobal – este denumirea comercială a Electroglobal S.A.., persoană juridică, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului 47/16N, județul Cluj, cod poștal 400221, Romania, având număr de ordine în Registrul Comerțului J12/2492/2004, cod unic de înregistrare fiscală RO16571917.

Vânzător – Electroglobal SA

Cumpărător, Client – persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Electroglobal (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Electroglobal și acesta.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică care utilizează website-ul.

Site – domeniul www.electroglobal.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul datelor de contact afişate pe site intenția sa fermă de a achiziționa bunuri și servicii.

Bunuri  orice produs din oferta Vânzătorului, inclusiv documentele menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Servicii – orice serviciu din oferta Vânzătorului, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat. În cazul acestora, părțile vor agrea în scris de la caz la caz condițiile în care vor fi furnizate.

Campanie – orice acțiune întreprinsă de Vânzător pentru a comercializa bunurile și seriviciile sale în alte condiții decât cele obișnuite, în special în scopuri de promovare, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, în formă simplificată, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut - toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Întrebare – formulă de adresare către Vânzător cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile oferite de către acesta din urmă.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o întrebare. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de Vânzător unui Client/Cumpărător prin orice mijloc de comunicare.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Specificații/Caracteristici – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin transmiterea unei Comenzi prin oricare din datele de contact afişate pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după transmiterea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la momentul transmiterii Comenzii.  

 

3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

3.1. Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Electroglobal, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Electroglobal asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul expres scris al Electroglobal.

3.2. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Electroglobal și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Electroglobal cu referire la acel Conținut.

3.3. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

3.4. În cazul în care Electroglobal conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Electroglobal pentru respectivul Client/Cumparator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.5. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu poate constitui o obligație contractuală din partea Electroglobal și/sau al angajatului/prepusului Electroglobal care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, fața de respectivul conținut.

3.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl insoțeste, în cazul în care un asemenea acord există.

4. COMANDA

4.1. Clientul/Cumpărătorul poate transmite Comenzi utilizând datele de contact menţionate pe Site, prin specificarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite. Transmiterea unei Comenzi, nu atrage după sine înregistrarea ei, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

4.2. Prin transmiterea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

4.3. Prin plasarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

4.4. Indiferent de situație, Comanda trasmisă de către Cumpărător care nu a fost confirmată în scris de către Vânzător, poate fi anulată de către acesta din urmă printr-o notificare prealabilă adresată Cumpărătorului fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

 

 

 

 

5.  LIVRAREA BUNURILOR

5.1. Dacă nu se agreează altfel în scris, Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile comandate pe cheltuiala sa, în sistem de curierat către Cumpărător, conform condiției de livrare DAP (INCOTERMS 2010), dacă valoarea comenzii depășește suma de 1.000 de euro fără TVA. În caz contrar, respectiv când valoarea comenzii nu depășește pragul de 1.000 euro fără TVA, condiția de livrare este EXW (INCOTERMS 2010) depozit Electroglobal S.R.L. sau transport cu plata la Cumpărător.

5.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor pentru condiţii normale de transport și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

5.3. Vânzătorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru întârzierile în livrare datorate serviciului de curierat indiferent de valoarea comenzii.

5.4. În cazul în care numărul comenzilor primite depășește posibilitățile de procesare a comenzilor, Vânzătorul își rezervă dreptul de a prelungi în mod automat timpii de livrare comunicați în funcție de numărul comenzilor.

6. GARANȚII

6.1. Toate Bunurile comercializate de către Electroglobal, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

6.2. În cazuri de garanție, Bunul reclamat ca fiind defect, aflat în perioada de garanție, trebuie prezentat la sediul Vânzătorului.

6.3. Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la livrarea mărfii pe adresa info@electroglobal.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

6.4. Perioada de garanție pentru produsele Vânzătorului diferă în funcție de tipul și categoria fiecărui produs în parte și se va calcula de la data livrării acestora, în condițiile respectării întocmai de către Cumpărător a instrucțiunilor de exploatare.

6.5. Dacă Produsele se dovedesc a fi defecte în perioada de garanție, Vânzătorul va fi obligat să înlăture defectele conform procedurii interne de retur, la cererea scrisă a Cumparatorului, în intervalul de timp maxim corespunzător termenului de livrare sau în intervalul de timp necesar remedierii defectului de către fabrica producătoare, pe cheltuiala proprie, fie prin repararea părților defecte, fie prin înlocuirea lor cu altele noi.

6.6. Cheltuielile de transport aferente înlocuirii Produselor defecte sau reparării acestora vor fi suportate de Vânzător, dar numai în cazul în care defectul este din cauza Vânzătorului.

6.7. Vânzătorul nu va răspunde pentru daunele rezultate în urma acțiunii terților, a descărcărilor atmosferice, supratensiunii și reacțiilor chimice. Obligația de garanție nu se va aplica defectelor apărute după transferul riscurilor datorate manevrării necorespunzătoare sau neglijente precum și depozitării necorespunzătoare. De asemenea această garanție este validă numai dacă Produsele au fost instalate și utilizate corespunzător și operate și întreținute în conformitate cu instrucțiunile Vânzătorului/ Producătorului.

6.8. Dacă Cumpărătorul sau un terț demarează sau intervin nejustificat în cadrul procesului de remediere a defecțiunii apărute, Vânzătorul este exonerat de orice responsabilitate în ceea ce privește garanția acordată pentru acel Produs.

7. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

7.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare (prin livrare se înțelege – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului sau la sediul acestuia din urmă).

8. RĂSPUNDERE

8.1. Indiferent de situație, Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special, pentru pierderea acestora.

 

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

9.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

10. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

10.1. Relaţiile comerciale dintre Electroglobal şi Clienţii săi sunt supuse legii române. Eventualele litigii apărute între Electroglobal și aceştia se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Cluj-Napoca.

11. INFORMAȚII PRIVIND DEEE

11.1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat.
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienț
ii vor avea în vedere următoarele:

11.1.1. cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE;

11.1.2. colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin serviciul public de colectare a DEE, direct de către Electroglobal (conform pct. 11.1.3 si 11.1.4) și prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE.

11.1.3. clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate la momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; astfel, Electroglobal aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislatiei în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat; clienții Electroglobal pot preda DEEE echivalent la sediul Electroglobal;

11.2. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu o cruce, ca în imaginea de mai jos.

11.3. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.